Overeenkomst gegevensverwerking

De RVO.nl erkenning van GES vereist dat GES voorschriften opstelt voor de manier waarop de kwaliteit van de gegevens die worden gebruikt voor de fokwaardenschatting wordt geborgd. GES maakt daarom gebruik van een standaardovereenkomst met dataleveranciers. De belangrijkste punten hieruit zijn hieronder samengevat. Aan deze samenvatting kunnen geen rechten worden ontleend.

Bij voorkeur is een dataleverancier een organisatie die door RVO.nl ten minste erkend is (1) voor het bijhouden van een stamboek voor één of meer runderrassen of (2) voor de reglementering en uitvoering van prestatieonderzoek bij runderen.

Organisaties erkend door het RVO.nl leggen periodiek verantwoording af aan RVO.nl over hun beleid om de kwaliteit van de gegevens te borgen. Het bestuur van GES mag besluiten om aanvullende kwaliteitseisen op te stellen, op advies van de Technische Commissie van GES. GES houdt zelf ook toezicht op de kwaliteit van de aangeleverde gegevens.

Indien data worden aangeleverd door een RVO.nl erkende organisatie, dan reglementeert GES zelf de kwaliteitsborging.

Als blijkt dat aangeleverde gegevens niet voldoen aan de kwaliteitseisen, kan GES besluiten deze gegevens weg te laten uit de fokwaardenschatting. Als dit herhaaldelijk voorkomt kan GES de overeenkomst met de dataleverancier beëindigen.

De dataleverancier stelt de gegevens ter beschikking voor het schatten van fokwaarden voor stieren. Gebruik van de gegevens voor andere doeleinden is niet toegestaan. GES en door GES ingeschakelde derden moet de gegevens dan ook vertrouwelijk behandelen. Het gebruik van de gegevens mag ook geen inbreuk doen op de rechten van de dataleverancier, zoals intellectueel eigendom en bescherming van persoonsgegevens.

Alle rechten met betrekking tot fokwaardenschatting berusten bij GES en de organisatie die de fokwaardenschatting uitvoert voor GES. Alle rechten met betrekking tot de aangeleverde gegevens berusten bij de dataleverancier.

Een overeenkomst met een dataleverancier heeft een duur van drie jaar. Als de overeenkomst daarna wordt voortgezet, is dat steeds voor een aansluitende periode van drie jaar. Beëindiging van de overeenkomst na afloop van de termijn van drie jaar kan door de samenwerking ten minste zes maanden voor het einde van de termijn op te zeggen.

De gewenste fokwaarden en de hiervoor benodigde gegevens zijn onderhevig aan veranderingen. De overeenkomst verwijst daarom naar de website van GES waar de lijst met kenmerken te vinden is waarvoor fokwaarden worden geschat en de benodigde gegevens verzameld worden.